Taustaa

Liete sisältää kaikki jätevedestä puhdistuprosessin aikana poistetut orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet. Jätevesipuhdistamot tehostavat jatkuvasti puhdistusprosessejaan mikä johtaa siihen, että yhä enemmän näistä yhdisteistä päätyy lietteeseen. Näin ollen liete sisältää monia ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Alla olevia yhdisteitä löytyy yleensä yhdyskuntalietteestä:


Nykyinen tilanne

Haitallisten yhdisteiden lisäksi liete sisältää myös hyödyllisiä lannoitteita kuten fosforia ja typpeä, joita voidaan hyödyntää, kun haitalliset yhdisteet on saatu poistettua. Nykyisillä lietteenkäsittelymenetelmillä, kuten kompostoinnilla ja biokaasun tuotannolla, haitallisia yhdisteitä ei saada poistettua, vaan ne vuotavat takaisin ympäristöön aiheuttaen ongelmia.

Ratkaisumme käsittelee lietteen termisesti 850 ˚C lämpötilassa tuhoten haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Raskasmetalleja, joita ei pystytä tuhoamaan termisesti, erotetaan prosessissa syntyvästä hygieenisestä tuhkasta, jota voidaan käyttää metsä- tai peltolannoitteena.

Kuljetuspäästövähennykset

Jätevesipuhdistamolla syntyvä yhdyskuntaliete sisältää paljon vettä, minkä vuoksi se kuivataan mekaanisesti ennen kuljetusta jatkokäsittelyyn. Mekaanisen kuivatuksen jälkeenkin lietteessä on ainoastaan 30% kuiva-ainetta, johtaen turhiin kuljetuspäästöihin ja kustannuksiin.

Kompaktin rakenteen vuoksi laitoksemme voidaan sijoittaa jätevesipuhdistamon yhteyteen poistaen lietteen kuljetustarpeen. Ainoastaan alle 10% lietteen alkuperäisestä massasta kuljetetaan pois tuhkan muodossa.

Endev-prosessi

Niin kutsutun Endev-prosessimme toimintaperiaate on seuraava. Mekaanisesti kuivattu liete syötetään kiertomassakuivuriin missä se kuivataan yli 95% kuiva-ainepitoisuuteen ennen syöttöä kiertomassareaktoriin, missä lämpötila pidetään 850 ˚C asteessa. Reaktorissa syntyvät savukaasut puhdistetaan poistamalla tuote- ja sivutuotetuhka ja pesemällä rikkiyhdisteet ennen syöttöä savupiippuun.

Lämpöenergiaa saadaan muuhun käyttöön prosessista sekä lauhduttamalla kuivurissa syntyvää höyryä, että suoraan reaktorista. Tämä lämpöenergia voidaan käyttää esimerkiksi kaukolämpöverkossa.

 

Endev – Jätteestä raaka-aineita

OTA YHTEYTTÄ

Endev-prosessin hyödyt

 • Kompakti ja kustannustehokas rakenne
 • Energiatehokas
 • Täysin automatisoitu ja jatkuva operointi
 • Arvokkaiden ravinteiden talteenotto
 • Poistaa haitta-aineita kierrosta
 • Vähentää lietteen kuljetuksesta syntyviä päästöjä
 • Ei tarvetta lisäpolttoaineelle normaalissa ajossa
 • Soveltuu myös biokaasuprosessin jälkeiseen lietteen käsittelyyn.

Tulevaisuuden optiot

 • Typen talteenotto kuivurin lauhteesta
 • Sähkön tuotanto
 • Energian ja ravinteiden talteenotto teollisuuden jätevirroista kuten sellutehtailta tai bioetanolintuotannosta